ముగించు

డా.శ్రీ ఎన్.భరత్ గుప్తా ఐ.ఎ.ఎస్.,గారు చిత్తూర్ జిల్లా కలెక్టర్ గా 06-06-2019 న బాధ్యతలు స్వీకరించారు

ప్రచురణ తేది : 06/08/2019
డా శ్రీ యన్ భరత్ గుప్త