ముగించు

పత్రాలు

పత్రం వారీగా వడపోత

వడపోత

పత్రాలు
శీర్షిక తేది చూడండి / డౌన్‌లోడ్ చేయండి
పోలీస్ అనుమతులు జిల్లా, డివిజన్లు మరియు పోలీస్ స్టేషన్ స్థాయి 01/08/2019 చూడు (9 MB)
లైసెన్సులు ఇవ్వబడ్డాయి 02/08/2019 చూడు (88 KB)
పౌరసౌత్వం చార్టర్ 02/08/2019 చూడు (100 KB)
ఎఫ్ఐఆర్స్ 02/08/2019 చూడు (130 KB)
న్యాయస్థాన ఆదేశాలు 02/08/2019 చూడు (189 KB)
పలాడుగు సురేష్ 06/08/2019 చూడు (9 MB)
శ్రీకాంత్ నాయుడు 06/08/2019 చూడు (2 MB)
బి. బాబు 06/08/2019 చూడు (2 MB)
గంగరాపు స్వాతి 06/08/2019 చూడు (4 MB)
కె. ధనశేఖర్ చెట్టి 06/08/2019 చూడు (4 MB)