ముగించు

విభాగాలు

క్రమ సంఖ్య శాఖ పేరు సంప్రదింపు సంఖ్య
1 సర్వ శిక్షా అభియాన్ 9849909133
2 ఉద్యాన విభాగం 9490490314
3 వయోజన విద్యా విభాగం 9849909210
4 ప్రధాన ప్రణాళిక కార్యాలయం 9849901496
5 జిల్లా పంచాయతీ కార్యాలయం 9440870275
6 జాతీయ సమాచార కేంద్రం 8106188836
7 వ్యవసాయ శాఖ 8886612501
8 సైనిక్ సంక్షేమ కార్యాలయం 949077124
9 మత్స్య శాఖ 9440814747
10 గనులు మరియు భూగర్భ శాస్త్రం 9440817899
11 గ్రామీణ నీటి సరఫరా 9559020040
12 బిసి సంక్షేమం 9849904513
13 జిల్లా నీటి నిర్వహణ సంస్థ 9491086030
14 పౌర సరఫరా 8008301423
15 జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ 9849900961